31.10.2019
Vývoj na trhu úverov

Komentár NBS, makroštatistiky a postrehy bankárov z praxe, aktuálne trendy

Podľa vyjadrení NBS v priebehu tretieho štvrťroka došlo postupne k obnoveniu úverovania firiem. Po výraznejšom poklese dopytu začiatkom leta spojenom s ochladzovaním ekonomickej aktivity sa úverovanie rozbehlo. Aktuálny rast je však ťahaný najmä krátkodobými úvermi, ktoré smerovali najmä do sektoru priemyselnej výroby. Naznačuje to opatrnosť firiem, ktoré potrebujú prefinancovať určité obdobie v dôsledku slabšieho vývoja tržieb. Pomerne malý rast dlhodobých úverov signalizuje slabšiu investičnú aktivitu podnikov, čo potvrdzujú aj výsledky dotazníka NBS o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov. V rámci neho banky identifikovali slabší dopyt po úveroch z dôvodu utlmeného investičného apetítu firiem.

Medziročná dynamika úverov domácnostiam spomalila v priebehu tretieho štvrťroka na 8,7 % (9,1 % v 2Q). Rovnakou mierou sa spomalil záujem o úvery na nehnuteľnosti aj spotrebu. Prvé dva letné mesiace boli slabšie, avšak v septembri sa mierne oživil dopyt po úveroch na nehnuteľnosti, ktorý bol podporený poklesom klientskych úrokových sadzieb na historické minimum.

Podľa Pavla Bogára, riaditeľa odboru small business banking z Tatra banky, evidujú v súčasnosti zvýšený záujem o financovanie práve pri malých firmách, ktoré chcú expandovať a diverzifikovať svoj biznis. „Pri stredných spoločnostiach vidíme zvýšenú potrebu investícií do automatizácie výroby, procesov, strojového učenia, kvalifikácie a kvality zamestnancov.“ Aktuálnym trendom je generačná výmena v riadení firiem, ale i snaha podnikov presadiť sa na trhu s konkurenciou v online prostredí.

Financovanie hlavne v oblasti prevádzkového a investičného financovania potvrdzuje aj riaditeľ odboru firemných klientov Slovenskej sporiteľne Patrik Pajtáš. Slúži hlavne na rozvoj, ale i na obmenu a modernizáciu technológií či majetku. „Donedávna podniky často riešili svoje finančné potreby súvisiace s rastom obchodu. Či už sú to investičné úvery na rozšírenie výrobnej kapacity, alebo zvýšenie potrieb prevádzkového financovania súvisiaceho s rastom tržieb.“ Zaznamenali aj vyššiu aktivitu v oblasti financovania akvizícií.

Zmeny pre firmy od roku 2020 prinesie schválená novela zákona o dani z príjmov. Tá okrem iného zavádza zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100-tisíc eur. Toto by podľa spoločnosti Closer Consulting mohlo podnietiť malých a stredných podnikateľov vykazovať vyššie základy dane a zároveň dosiahnuť vyššie zisky, ukazovatele ktoré vyhodnocuje skoro  každý skóringový model u žiadateľov o úver. Financovanie tak môže byť dostupnejšie pre menších a stredných podnikateľov. 

Použité zdroje: NBS, Denník N, Trend, Closer Consulting

#makroekonomickeukazovatele
#vyvojuverov
#financovanie