Podnikateľský plán

Samotné rozhodnutie podnikateľa realizovať akýkoľvek podnikateľský zámer by malo byť vždy podložené podrobným prieskumom relevantného trhu, nezávislým pohľadom odborníka na potenciál v predmetnej oblasti podnikania ako aj reálne zhodnotenie vlastných možností financovať svoje plány a vízie, vrátane preverenia možností spolufinancovania projektu pomocou cudzích zdrojov. Ide o kľúčové rozhodnutia, z ktorých môže v dôsledku nedostatočnej informovanosti či erudovanosti v relevantnej oblasti rezultovať úspech alebo, naopak, neúspech vášho podnikania.

S prihliadnutím na váš podnikateľský zámer vám poskytneme všestrannú podporu, komplexne spracujeme podnikateľský plán (Business Plan) pre účely získania bankových úverových prostriedkov, pre potreby vypracovania kalkulácií návratnosti projektu požadovaných zo strany prípadného spoluinvestora, respektíve pre potreby finančného reportingu súčasným akcionárom či spoločníkom.

calculator-2620140_CROPP2jpg


CLOSER CONSULTING v závislosti od druhu podnikateľského plánu poskytne:

» návrh jednotlivých krokov transakcie (kúpa/predaj/prevod),
» určenie ideálnej štruktúry financovania Vašho podnikateľského zámeru,
» identifikáciu rizík podnikateľského zámeru a návrh ich eliminovania,
» výpočet návratnosti projektu, preukázanie primárnej návratnosti a sekundárneho zabezpečenia úveru,
» naprojektovanie budúceho hospodárenia a všetkých potrebných kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov (finančná analýza projektu),
» vypracovanie textovej časti vrátane odporúčaných marketingových aktivít.

Naše služby sú založené na viac ako 15-ročných skúsenostiach získaných počas pôsobenia vo finančnej oblasti, participáciou na developerských projektoch ako aj účasťou na finančnom ozdravení firiem, pričom dodnes využívame výhody osobných kontaktov vo viacerých na Slovensku etablovaných bankách.

V rámci našich služieb ďalej ponúkame úverové poradenstvo:

» asistenciu pri vypĺňaní bankových formulárov,
» osobné zastupovanie pri komunikácii s bankou v rámci úverových rokovaní,
» súčinnosť pri vyhodnotení jednotlivých ponúk financovania,
» vypracovanie súvisiacej dokumentácie (kúpa/predaj/prevod), právne služby,
» predaj ready-made obchodných spoločností (existujúce firmy, platcovia aj neplatcovia DPH).